Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tin mới

Tra cứu văn bảnChi tiết tin

Các bước thủ tục đầu tư dự án trên địa bàn thành phố

Quy trình các bước thủ tục hành chính đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố Tam Kỳ

TT Các bước
thủ tục
 hành chính
Hồ sơ phải nộp Số lượng
hồ sơ
(bộ)
Cơ quan
tham mưu
giải quyết
Cơ quan
ký ban hành
Thời gian
giải quyết tối đa
(ngày)
Lệ phí Kết quả
giải quyết
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
   I.    Thủ tục ban đầu
1 Chấp nhận chủ trương đầu tư - Văn bản đăng ký nghiên cứu dự án đầu tư; 02 Trung tâm phát triển
khu, cụm CN& TM, DV
thành phố Tam Kỳ
UBND thành phố Tam Kỳ 03 không Văn bản chấp nhận chủ trương đầu tư
- Thông tin về chủ đầu tư: Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà đầu tư;
- Dự án đầu tư sơ bộ (thể hiện rõ phương án đầu tư, phương án tài chính, và phương thức sử dụng đất)
2 Cam kết tiến độ và ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án (được thực hiện đồng thời) Theo Quyết định số 3319/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam, bao gồm:
-  Dự án đầu tư;
- Văn bản chấp nhận chủ trương đầu tư của UBND thành phố Tam Kỳ;
-  Các thủ tục khác (nếu có).
02 Theo điều 5 tại Quyết định số  3319/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy định cam kết tiến độ và ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. - Dự án đầu tư vào KCN Thuận Yên: BQL các KCN tỉnh Quảng Nam;
- Dự án đầu tư TM, DV; dự án xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu, cụm CN; dự án sản xuất công nghiệp ngoài khu, cụm CN (>10 ha, đã có hạ tầng): Ban xúc tiến đầu tư & hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Nam;
30    Bản cam kết ký quỹ đầu tư
- Dự án đầu tư vào địa bàn Khu Kinh tế mở Chu Lai: BQL Khu KTM Chu Lai;
- Dự án đầu tư  trong cụm CN, TM, DV và các dự án khác (ngoài phạm vi của Ban xúc tiến đầu tư & hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Nam): UBND thành phố Tam Kỳ.
3 Thỏa thuận địa điểm (*) - Văn bản đề nghị thỏa thuận địa điểm của nhà đầu tư (mẫu I); 02 Trung tâm phát triển khu, cụm CN& TM, DV thành phố Tam Kỳ/ hoặc Phòng Quản lý đô thị thành phố Tam Kỳ UBND thành phố Tam Kỳ 03 không Thông báo thỏa thuận địa điểm
- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND TP.Tam Kỳ; 
- Bản cam kết ký quỹ đầu tư của Qũy đầu tư phát triển Quảng Nam.
II.   Thủ tục đầu tư
1 Chủ trương thu hồi đất (chỉ áp dụng đối với đất chưa được giải phóng mặt bằng) - Văn bản đề nghị Thông báo chủ trương thu hồi đất (mẫu I-1); 02 Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố Tam Kỳ UBND thành phố Tam Kỳ 05 không Thông báo chủ trương thu hồi đất
- Thông báo thỏa thuận địa điểm để đầu tư xây dựng của UBND thành phố Tam Kỳ;
2 Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Văn bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư  của nhà đầu tư (mẫu II-1,2,3);  - 05: đối với các dự án đầu tư vào KCN Thuận Yên;
 
- Dự án đầu tư vào KCN Thuận Yên: BQL các KCN tỉnh Quảng Nam;


 
- Dự án đầu tư vào KCN Thuận Yên: BQL các KCN tỉnh Quảng Nam;


 
- Dự án đầu tư vào KCN Thuận Yên:  05 ngày (theo QĐ số 2783/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam) không Giấy chứng nhận đầu tư
- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của UBND TP.Tam Kỳ;
-  Dự án đầu tư - 04: đối  với các   dự    án đầu tư  ngoài và trong cụm CN & TM, DV  - Dự  án  đầu  tư  ngoài và trong  cụm CN & TM, DV (nằm  ngoài Khu kinh tế mở Chu Lai): Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam - Dự  án  đầu  tư  ngoài và trong  cụm CN & TM, DV (nằm ngoài Khu kinh tế mở Chu Lai):  UBND tỉnh Quảng Nam - Dự án đầu tư vào cụm CN&TM, DV: 10 ngày (theo QĐ số 2807/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam);
- Dự án đầu tư dịch vụ, du lịch thuộc địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai: tối đa 04 ngày (theo QĐ số 87/QĐ-KTM ngày 20/4/2007 của BQL khu KTM Chu Lai)
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp;
- Hợp đồng ghi nhớ về việc thuê đất hoặc giao đất;
-  Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp;
- Thông báo thỏa thuận địa điểm để đầu tư xây dựng của UBND TP.Tam Kỳ; - Dự án đầu tư dịch vụ, du lịch thuộc địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai: Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. - Dự án đầu tư dịch vụ, du lịch thuộc địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai: Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.
- Thông báo chủ trương thu hồi đất để đầu tư xây dựng dự án của UBND TP.Tam Kỳ (đối với đất chưa giải phóng mặt bằng);
- Bản sao hợp lệ Bản cam kết ký quỹ đầu tư;
- Bản sao hợp lệ giấy CMND.
3 Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường/Thẩm định đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký cam kết bảo bệ môi trường hoặc thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (mẫu III-1,2);01
- Dự án phải đánh giá tác động môi trường: Sở Tài nguyên & Môi trường  Quảng Nam; - Dự án làm đánh giá tác động  môi trường: UBND tỉnh Quảng Nam; - Dự án phải đánh giá tác động môi trường: 45 ngày (theo QĐ số 2686/QĐ-UBND ngày 13/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam);
 - Dự án làm cam kết: 05 ngày
4.500.000/
báo cáo ĐTM;
- Dự án làm cam kết: không

 
Đánh giá tác động môi trường/Cam kết bảo vệ môi trường
 - 05 Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc 07 Bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường (do  Nhà đầu tư thuê đơn vị tư vấn lập) - Dự án phải cam kết bảo vệ môi trường: Phòng Tài nguyên & Môi trường TP. Tam  Kỳ - Dự án làm cam kết: UBND  thành  phố  Tam  Kỳ.
- Dự án đầu tư 
4 Thẩm duyệt phương án PCCC - Văn bản đề nghị thẩm duyệt phương án                                PCCC (mẫu IV);
02


Phòng cảnh sát PCCC Quảng Nam.


Phòng cảnh sát PCCC Quảng Nam.

 10 

khôngChứng   nhận
thẩm duyệt PCCC
-  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
-  Bản sao hợp lệ Thông báo thỏa thuận địa điểm đầu tư;
- Các bản vẽ và bản thuyết minh thể hiện những nội dung yêu cầu về PCCC.
III.   Thủ tục đất đai
1 Trích đo địa chính * Đối với diện tích khu đất dưới 6,25ha 01       tùy theo
quy mô,
diện tích
của khu đất
 
- Bản sao hợp lệ Thông báo thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng dự án (kèm theo sơ đồ địa điểm,);
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư
- Hợp đồng giữa Trung tâm phát triển các khu, cụm CN & TM, DV với Văn phòng  đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Tam Kỳ. VP đăng ký quyền
sử dụng đất TP. Tam Kỳ
VP đăng ký quyền sử dụng đất TP. Tam Kỳ 30 Trích đo địa chính khu đất.
- Quyết định phê duyệt dự toán trích đo:        
       + Dự toán trích đo địa chính Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố Tam Kỳ UBND thành phố Tam Kỳ 05 Quyết định phê duyệt dự toán
* Đối với diện tích khu đất trên 6,25ha 01        
- Bản sao hợp lệ Thông báo thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng dự án (kèm theo sơ đồ địa điểm);
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
- Hợp đồng giữa Trung tâm phát triển các khu, cụm CN & TM, DV với Văn phòng  đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Nam. VP đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Nam VP đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Nam 30 Trích đo địa chính khu đất.
- Quyết định phê duyệt dự toán trích đo:        
       + Dự toán trích đo địa chính Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Tam Kỳ UBND thành phố Tam Kỳ 05 Quyết định phê duyệt dự toán
2 Bồi thường, giải phóng mặt bằng - Bản sao hợp lệ Thông báo thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng dự án (kèm theo sơ đồ địa điểm);


01
Trung tâm phát triển quỹ đất  thành phố Tam Kỳ UBND thành phố
Tam Kỳ
75   Bàn giao
mặt bằng sạch
- Bản sao hợp lệ Thông báo chủ trương thu hồi đất đầu tư xây dựng dự án;
- Biên bản bàn giao mốc ranh giới.
- Trích đo địa chính khu đất
3 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất * Đối với đất đã giải phóng mặt bằng:  02 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Nam UBND tỉnh Quảng Nam -  Đối với đất đã giải phóng mặt bằng: tối đa 12 ngày
-  Đối với đất chưa giải phóng mặt bằng: tối đa 15 ngày
theo quy định của VP đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Nam Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
-  Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ đầu tư (mẫu V);
-  Văn bản đề nghị giao đất của UBND TP.Tam Kỳ;
-  Trích lục/ trích đo địa chính khu đất;
-  Bản sao hợp lệ Thông báo thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng dự án (kèm theo sơ đồ địa điểm);
-  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
-  Dự án đầu tư
* Đối với đất chưa giải phóng mặt bằng:
-  Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ đầu tư (mẫu V);
-  Văn bản đề nghị giao đất của UBND TP.Tam Kỳ;
-  Trích lục/ trích đo địa chính khu đất;
-  Bản sao hợp lệ Thông báo thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng dự án (kèm theo sơ đồ địa điểm);
-  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
-  Dự án đầu tư;
- Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND TP.Tam Kỳ;
-  Bản sao hợp lệ Quyết định thu hồi đất của UBND TP.Tam Kỳ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nằm trong vùng dự án (nếu có)
IV.  Thủ tục xây dựng
1 Cấp Chứng chỉ quy hoạch - Văn bản đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (mẫu VI);
03
- Dự án đầu tư vào KCN Thuận Yên: BQL các KCN Quảng Nam;
- Dự án đầu tư vào cụm CN & TM, DV do UBND thành phố Tam Kỳ phê duyệt quy hoạch: Trung tâm phát triển khu, cụm CN& TM, DV 

- Dự án đầu tư vào KCN Thuận Yên: BQL các KCN Quảng Nam;

- Dự án đầu tư ngoài và trong cụm CN &TM, DV do UBND thành phố phê duyệt quy hoạch: UBND thành phố Tam Kỳ

- Đối với các dự án đầu tư vào KCN Thuận Yên: 05 ngày;

- Đối với các dự án đầu tư vào cụm CN & TM, DV do UBND thành phố phê duyệt quy hoạch: 05 ngày
2.000.000/
chứng chỉ
Chứng chỉ
quy hoạch
- Bản sao hợp lệ Giấy phép đăng ký kinh doanh;
- Bản sao hợp lệ Thông báo thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng dự án (kèm theo sơ đồ địa điểm,);
-  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
-  Hợp đồng thuê đất.
- Bản vẽ tổng mặt bằng, mặt đứng xây dựng công trình, bản vẽ kiến trúc các hạng mục công trình (do Nhà đầu tư tự lập hoặc thuê đơn vị tư vấn lập). - Dự án đầu tư ngoài khu, cụm CN & TM, DV: Phòng Quản lý đô thị
2 Cấp phép xây dựng (*) - Văn bản đề nghị cấp phép xây dựng của chủ đầu tư (mẫu VII);


02


Trung tâm phát triển khu, cụm CN& TM, DV thành phố Tam Kỳ/ hoặc Phòng Quản lý đô thị thành phố Tam KỳUBND thành phố
Tam Kỳ15100.000/
giấy phépGiấy phép
xây dựng
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- 02 bản vẽ thiết kế cơ sở thể hiện: Tổng mặt bằng xây dựng công trình; mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng có thể hiện màu sắc công trình; mặt bằng móng và chi tiết móng; bản vẽ hiện trạng khu vực xây dựng, bản vẽ thiết kế san nền; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, nước, thoát nước; bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt; sơ đồ công nghệ (đối với công trình có yêu cầu công nghệ);
- Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.

Các biểu mẫu dành cho nhà đầu tư:
Tải biểu mẫu

Lưu ý:
Đối với các dự án đầu tư vào cụm CN&TM, DV do UBND thành phố Tam Kỳ phê duyệt quy hoạch và Trung tâm phát triển khu, cụm CN&TM, DV thành phố Tam Kỳ trực tiếp quản lý quy hoạch thì Trung tâm phát triển khu, cụm CN&TM, DV sẽ trực tiếp tham mưu UBND thành phố Tam Kỳ cấp Chứng chỉ quy hoạch và Giấy phép xây dựng.
 
    Đối với các dự án đầu tư ngoài cụm CN&TM, DV do UBND thành phố Tam Kỳ phê duyệt quy hoạch thì Phòng Quản lý đô thị thành phố Tam Kỳ sẽ trực tiếp tham mưu UBND thành phố Tam Kỳ cấp Chứng chỉ quy hoạch và Giấy phép xây dựng.
 
    Đối với những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Quảng Nam, Nhà đầu tư triển khai thực hiện các bước đầu tư theo Quyết định số 3926/QĐ-UBND ngày 03/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam. 

Nguồn tin: trungtamcndvtamky.gov.vn

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
PHÒNG VH&TT THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: 70 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)