Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Cải cách hành chính

Quyết định số 333/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch cải cách hành chính thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2016 - 2020
Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 18/1/2016 của UBND thành phố Ban hành kế hoạch cải cách hành chính thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2016 - 2020.
Quyết định số 444/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016
Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 18/1/2016 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016.
Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng
Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2015 của UBND thành phố Tam Kỳvề Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng.
Công văn số 1329/UBND-NV về việc tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch CCHC năm 2015.
Công văn số 1329/UBND-NV ngày 10/8/2015 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch cải cách hành chính năm 2015.
Quyết định số 4727/QĐ-UBND công bố kết quả đánh giá, xếp loại cải cách hành chính
Quyết định số 4727/QĐ-UBND ngày 06/7/2014 của UBND thành phố Công bố kết quả đánh giá, xếp loại cải cách hành chính năm 2014 tại xã, phường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.
Công văn số 1105/UBND-NV về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Công văn số 1105/UBND-NV ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Thay thế Quyết định 93)
Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)